Javni natječaj

Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 8. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 18/14), Odluke općinskog načelnika Općine Vidovec o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vidovec putem prikupljanja pisanih ponuda, KLASA: 944-01/16-01/02 URBROJ: 2186/10-02/1-17-15 od 10.03.2017. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vidovec putem prikupljanja pisanih ponuda

(1) Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Vidovec, putem prikupljanja pisanih ponuda. Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Vidovec, zemljište u naravi oranice, označene kao:

 • čkbr. 881/17 k.o. Vidovec, ZK uložak 2570, udio 1/1,
 • čkbr. 903/14 k.o. Vidovec, ZK uložak 992, udio 1/2,
 • čkbr. 903/52 k.o. Vidovec, ZK uložak 2071, udio 1/1.

(2) Početna kupoprodajna cijena iznosi 0,89 €/m2 :

 • čkbr. 881/17 k.o. Vidovec, ZK uložak 2570, udio 1/1 – 1.715,58 m2
 • čkbr. 903/14 k.o. Vidovec, ZK uložak 992, udio 1/2 – 1.390,09 m2
 • čkbr. 903/52 k.o. Vidovec, ZK uložak 2071, udio 1/1 – 2.934,83 m2 .

(3) Zemljišta čkbr. 881/17, 903/14 i 903/52 k.o. Vidovec se nalaze južno od željezničke pruge Varaždin – Golubovec, na poljoprivrednom području Općine Vidovec. U okolici su obrađene i neobrađene poljoprivredne površine.

Čkbr. 881/17 se nalazi uz makadamski put i izduženog je oblika.
Čkbr. 903/14 i čkbr. 903/52 se nalaze istočnije i izduženog su oblika. Pristup do čkbr. 903/14 i čkbr. 903/52 je poljski put (pristup je djelomično zarastao i zapušten).
Sve čestice su približno vodoravne nivelete. Zemljišta su u naravi obrađene i neobrađene oranice.

(4) Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

(5) Eventualno izmještanje instalacija i/ili priključaka koje se mogu nalaziti na nekretnini koja je predmet prodaje, kupac je dužan izvršiti samostalno i o vlastitom trošku, bez prava da od Općine Vidovec traži naknadu troškova u vezi s istim.

(6) Usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnine sa stanjem u naravi, kao i provedbu usklađenja u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, kupac je dužan izvršiti samostalno i o vlastitom trošku.

(7) Ugovorenu prodajnu cijenu kupac može platiti odjednom ili u obrocima, o čemu se ponuditelj pismeno izjašnjava kod davanja ponude. Kod plaćanja prodajne cijene odjednom rok plaćanja je 15 dana od dana sklapanja ugovora.
(8) Kod plaćanja prodajne cijene u obrocima, prvi obrok iznosi 40% ugovorene prodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu i plaća se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, a preostali dio duga kupac plaća u 3 (tri) mjesečna beskamatna obroka.

(9) Kao sredstvo osiguranja plaćanja na ime namirenja novčanog iznosa naznačenog u ugovoru o prodaji nekretnine s obročnom isplatom cijene, kupac dopušta zasnivanje založnog prava (hipoteke) u korist Općine Vidovec na predmetnoj nekretnini.

(10) Za kašnjenje plaćanja kupac plaća zakonom propisane zatezne kamate.

(11) Kupac nekretnine s obročnom isplatom cijene u obvezi je podnijeti ugovor o prodaji na solemnizaciju javnom bilježniku. Troškove solemnizacije snosi kupac.

(12) Porez na promet nekretnina te druge troškove prijenosa nekretnina u vlasništvu snosi kupac.

(13) Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe i pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Pravo podnošenja ponuda imaju i strane fizičke i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358. a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 94/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

(14) Pisana ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu prebivališta, dokaz o državljanstvu
  (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) – za fizičku osobu;
 • tvrtku, OIB, adresu sjedišta, podatak o odgovornoj osobi, izvadak iz sudskog
  registra – za pravne osobe;
 • oznaku nekretnine za koju se podnosi pisana ponuda;
 • iznos ponuđene kupoprodajne cijene;
 • dokaz o uplati jamčevine;
 • broj žiro ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

(15) Pisane ponude sa svim prilozima šalju se poštom preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu : Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec, s naznakom “ZA NATJEČAJ-NEKRETNINE„ u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavijesti o ovom natječaju u Varaždinskim vijestima, oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Općine Vidovec, odnosno do 22. 03.2017. godine.

(16) Ponude u kojima je ponuđena cijena manja od početne kupoprodajne cijene, kao i nepravovremene i / ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

(17) Valjana ponuda je ona ponuda koja sadržava sve podatke potrebne za utvrđenje tko podnosi ponudu, na koju nekretninu se podnosi ponuda, koji iznos se nudi, način plaćanja ponuđenog iznosa, te uz koju budu priloženi svi dokazi propisanim natječajem.

(18) Prilikom podnošenja ponuda za natječaj natjecatelj plaća jamčevinu i u ponudi mora dostaviti potvrdu o plaćenoj jamčevini, koja iznosi 10% od ukupno određene početne cijene nekretnine.

(19) Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Vidovec IBAN HR 6323600001848400002, poziv na broj HR 68 7757 – OIB kupca, sa svrhom doznake „JAMČEVINA ZA NATJEČAJ-Prodaja nekretnine“.

(20) Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.

(21) Natjecatelj koji odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj, ili koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine. Natjecatelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

(22) Ako je za pojedinu nekretninu zaprimljeno više valjanih ponuda koje sadrže istovjetan iznos kupoprodajne cijene, a ponuditelji tih ponuda su nazočni, općinski načelnik može donijeti odluku o usmenom nadmetanju između tih ponuditelja te istovremeno provodi postupak usmenog nadmetanja na način propisan odredbom članka 10., 11., 12. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 18/14).

(23) U slučaju da ponuditelji istovjetnih ponuda nisu nazočni ili općinski načelnik ne donese odmah po otvaranju i razmatranju prispjelih ponuda odluku o usmenom nadmetanju, usmeno nadmetanje provesti će se naknadno, o čemu će se ponuditelji istovjetnih ponuda obavijestiti pisanim putem, preporučeno sa dostavnicom.

(24) Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec dostavlja dopis s preslikom Odluke općinskog načelnika svim ponuditeljima koji su se javili na natječaj, te poziva najpovoljnijeg ponuditelja na zaključenje ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja istoga.

(25) U roku od 8 (osam) dana od prijema navedenog dopisa ponuditelji imaju pravo na prigovor na Odluku općinskog načelnika, ali samo na dio natječaja koji se odnosi na nekretninu za koju su dostavili ponudu. Ako ponuditelj dostavi prigovor istekom navedenog roka, prigovor će se odbaciti, te se uopće neće razmatrati.

(26) Općinski načelnik zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti natječaj u odnosu na sve ili pojedine nekretnine, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razlog poništenja natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo da poništi odluku o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora.

(27) U slučaju kada ponuditelj ponude predložene za prihvat, odustane od iste prije donošenja odluke općinskog načelnika o njezinom prihvatu, općinski načelnik može donijeti odluku o prihvatu sljedeće najpovoljnije ponude ili odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za nekretninu koja je predmet ponude.

POVJERENSTVO ZA POVEDBU NATJEČAJA

Preuzmite dokument

Preuzmite detalje natječaja u PDF formatu.